Laadunhallinta2016-12-30T13:16:39+00:00

Tarkastus- ja koestuspalvelut

Laadunhallintapalvelumme auttaa varmistamaan suunnittelun, toteutuksen ja käytön onnistumisen, oikeellisuuden, turvallisuuden, toimintavarmuuden ja laadun. Palvelu vähentää suunnittelu- ja toteutusvirheitä ja nostaa riskinhallinnan asetetulle laatuvaatimustasolle. Strategiset hyödyt, kuten parantunut tuotteen ja palvelun laatu, tuovat merkittävää kilpailuetua.

Laadunhallintapalvelut

Panostamalla osaavaan, kriittisesti kokonaisuutta tarkastelevaan ja laadukkaaseen tarkastukseen ja koestukseen saavutetaan tasokas lopputulos. Tarkastus- ja koestuspalveluista muodostuvien laadunhallintapalveluidemme avulla vältät riskit, joita virheellinen suunnittelu, asennus, toteutus, prosessin toiminta, komponenttien toiminta tai vääränlaiset testausmenetelmät voivat aiheuttaa. Tarkistamme, testaamme ja suoritamme yksittäisten kenttälaitteiden ja prosessikokonaisuuksien käyttöönoton sekä huolehdimme, että kokonaisuus toimii suunnitellusti – dokumentointia unohtamatta.

Hyödynnä kokemuksemme

Meillä on kokemusta laitteiden koestuksista, testauksista ja tarkastuksista kotimaan ja ulkomaan projekteissa. Ammattitaitoinen henkilöstömme ja liikkuva kalustomme palvelee ajasta ja paikasta riippumatta.

Prosessin oikealla toiminnalla saadaan merkittäviä kustannussäästöjä, kun lasketaan seurannaisvaikutuksia. Ehdottomin ja seurannaisvaikutuksiltaan suurin menoerä voi olla ongelmatilanne turvajärjestelmän toiminnassa. Turvajärjestelmän testaus on ehdottoman tärkeää, ja me olemme siinä ammattilaisia.

Palvelut

Huolehdimme, että tarvittavat suunnitelmat, asennukset, toteutukset ja testaukset toteutetaan ja dokumentoidaan
– sovitun ja kirjatun tavan mukaisesti
– lain ja voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti
– huomioimme ja toteutamme myös asiakkaan laatuvaatimukset ja määritellyt tarkastukset ja testaukset

Ota yhteyttä

Suunnitellun dokumentoinnin tarkastuspalvelu (DAI)

Teknisen suunnitteludokumentaation tarkastamisella vähennetään merkittävästi virheitä ja ongelmatilanteiden syntymistä. Autamme tilaajaa ja toimittajaa hyvän lopputuloksen saavuttamisessa ja ratkaisujen syntymisessä .

Dokumentaation tarkastus ja hyväksyntä DAI (Document Acceptance Inspection) nostaa laadunhallinnan tasoa merkittävästi. Tuemme toimillamme suunnittelua ja projektin hoitoa sekä autamme kokonaisuuden onnistumisessa tilaajaa kun toimittajaa. Palvelulla varmistetaan dokumentaation paikkansapitävyys, teknisen toteutuksen oikeellisuus sekä direktiivien ja sopimuksellisten määritteiden noudattaminen.
Palvelu auttaa varmistamaan myös mahdollisten alihankintaketjujen yhteensopivuuden ja rajapintojen toimivuuden.

Dokumentaatio on aina tarkistettava ennen sen hyväksymistä.
– Toimittajan kuuluu tarkastaa toteutettu dokumentaatio ennen se hyväksymistä ja julkaisemista
– Tilaajan kuuluu tarkastaa ja hyväksyä saatu dokumentaatio ja kommentoida tarvittaessa määrä ajassa

Dokumentoinnin tarkastuksella vältetään mm.
– suunnittelu- ja toimintavirheitä
– hankintavirheitä
– työmaalla tapahtuvia ylimääräisiä muutostöitä
– odottamattomia ongelmia

Suunnitellun järjestelmän testaus- ja tarkastuspalvelu (FAT)

Järjestelmän toimivuuden testauksella saavutetaan turvallinen ja luotettava lähtökohta työmaalla tapahtuvalle testaukselle ja käyttöönotolle. Autamme järjestelmän ja toiminnallisuuden testauksessa, kehityksessä ja kokonaisuuden onnistumisessa

FAT-testi (Factory Acceptance Test) varmistaa järjestelmän toteutus suunnittelun toimivuuden, laatutason ja nopeuttaa työmaatoimintoja merkittävästi.

FAT-testissä koestetaan suunniteltu tekninen toimivuus sekä varmistetaan suunnittelun oikeellisuus ja kokonaisuuden toimivuus niin normaalitilanteissa kuin poikkeavissa häiriötilanteissakin. Testaus vähentää merkittävästi muutostöitä, ongelma- ja häiriötilanteita työmaalla sekä nopeuttaa käyttöönottoa merkittävästi. Testauksen päätarkoitus on saada turvallinen ja luotettava lähtökohta työmaalla tapahtuvalle testaukselle ja käyttöönotolle sekä varmistaa järjestelmän suunniteltu toimivuus.

FAT-testi on tehokas keino perehdyttää tulevia käyttäjiä, sillä testausympäristö on turvallinen eikä vahinkoja pääse syntymään. Testauksen yhteydessä voidaan kokeilla toimintoja, joita oikeissa ohjaustilanteessa ei voi tehdä eikä suositella tehtäväksi.

Järjestelmän testaus- ja tarkastuspalvelulla vältetään
– automaatiosuunnitteludokumentaation virheitä
– järjestelmäsuunnittelun virheitä
– turvallisuuden ja prosessin toimintaongelmia
– toimitusrajapintojen yhteensovitusongelmia.

Työkohteessa tapahtuva testaus- ja tarkastuspalvelu (SAT)

Suunnitellun ja toteutetun kokonaisuuden tarkastuksella ja koestuksella varmistetaan turvallinen sekä hallittu toimivuuden testaus. Autamme niin kokonaisuuden hallinnassa kun testauksessa.

SAT-test (Site Acceptance Test) eli työkohteessa tapahtuva testaus, koestus ja tarkastus on testeistä tärkein. SAT-testissä koestetaan suunnitellun kokonaisuuden toimivuus käytännössä: siis varmistetaan, että kokonaisuus toimii suunnitellusti, turvallisesti ja laadukkaasti. Samalla tarkistetaan, että sopimuksellisesti kaikki asiat on huomioitu ja täytetty sekä vakuutetaan tilaaja tuotteesta.

Asennustarkastuksessa tarkastamme, viritämme ja kalibroimme yksittäiset kenttälaitteet sekä laadimme tähän liittyvän dokumentaation ennen testauksen aloitusta.
Piiritestauksessa koestamme ja tarkastamme jokaisen yksittäisen mittaus- ja ohjauspiirin toimivuuden prosessissa. Tällöin koestamme myös I/O:n toimivuuden, hälytys- ja lukitusrajat, mitta-alueet mittalaitteessa ja -järjestelmässä sekä piirin vikatoiminnot. Dokumentoimme nämä toimet ja laadimme niistä tarkastuspöytäkirjat.
Käyttöönottotarkastuksella varmistamme, että urakoitsijoiden toteutus on tehty oikein ja kokonaisuus on käyttöönottovalmis. Tarkastamme tarvittavat asiapaperit, asennukset ja kokonaisuudet. Autamme käyttöönottotarkastuksessa tarvittavien töiden onnistumisessa ja asioiden hoidossa.
Koekäytössä tarkistamme ja testaamme suunnitellun dokumentaation toimivuuden, suoritamme yksittäisten kenttälaitteiden ja prosessikokonaisuuksien käyttöönoton ja huolehdimme, että kokonaisuus toimii – dokumentointia ja muutosten hallintaa unohtamatta.
Suorituskykytestissä testaamme ja koestamme toimituskokonaisuutta normaalioloissa sekä poikkeustilanteissa, jotta toimintavarmuus voidaan varmistaa kaikissa sopimuksen edellyttämissä pisteissä ja toimintatilanteissa.
Suorituskykytestien jälkeen seuraamme laitteiston ja prosessien toimintaa, kirjaamme huomiot ja dokumentoimme puutteet, jotka joko korjataan välittömästi tai myöhemmin sovittavana ajankohtana, jos tehtävä ei ole kriittinen.

Loppudokumentaation tarkastuspalvelu (FDAI)

Dokumentaation paikkansapitävyyden tarkistaminen on tärkeää kunnossapidon, käytön ja turvallisuuden varmistamisessa. Autamme varmistamaan paikkansapitävän ja laadukkaan loppudokumentaation tai käyttödokumentaation tuottamisessa ja varmistamisessa.

FDAI (Final Documentation Acceptance Inspection) eli loppudokumentaation ja viimeisimpien muutosten paikkansapitävyys ja tarkastus on ehdottoman tärkeää. Käyttö, huolto ja kunnossapito sekä vianetsintä ilman paikkansapitävää dokumentaatiota on haasteellista. Palvelumme auttaa virheiden ja ongelmakohtien löytämisessä. Uskottavalla, paikkansapitävällä dokumentaatiolla luodaan toiminnasta hyvä, toimiva ja kunnossapidetty kokonaisuus, ja näin myös tulevien suunnitelmien ja muutosten teko on turvallista.

Teemme puutteellisten dokumentaatioiden korjausta ja tuotamme tarvittaessa olemassa olevasta kokonaisuudesta tarvittavan dokumentaation, jos dokumentaatiota ei ole ollenkaan. Hoidamme tarvittaessa myös elinkaarenaikaisen dokumentaation ylläpidon. Lue lisää suunnittelupalveluistamme

Palvelulla varmistetaan
– dokumentaation paikkansapitävyys
– työmaan muutostöiden tarkastukset ja suunnitelmien oikeellisuus sekä paikkansapitävyys
– alihankkijoiden dokumentaation paikkansapitävyys, laadunvarmistus

Vuosi- ja määräaikaistestaus sekä tarkastuspalvelu

Järjestelmien, komponenttien ja laitteiden ylläpito ja toimivuuden tarkastus tuo käyttövarmuutta ja varmistaa kokonaisuuksien turvallisen hallinnan. Autamme turvallisuuden, toiminnallisuuden ja laadullisen toiminnan ylläpidossa

Laitosten, prosessien sekä kone- ja laitekokonaisuuksien varalla olevien turvallisuusjärjestelmien tehtävänä on ehkäistä häiriö- ja onnettomuustilanteiden syntyminen sekä lieventää mahdollisen onnettomuuden seurauksia. Jotta saadaan tietoa näiden tärkeiden järjestelmien käyttökunnosta, on suoritettava riittäviä ja kattavia määräaikaistestauksia.

Palvelumme vuosi- ja määräaikaistarkastuskoestuksessa:

1. Koestamme ja testaamme
– turva-automaatiojärjestelmien toiminnan
– kenttä- ja prosessilaitteiden toimivuuden

2. Kalibroimme ja viritämme
– tarvittavat instrumentit ja kenttälaitteet
– automaatiojärjestelmän säätöjen toiminnan

3. Dokumentoimme
– testauksen
– koestuksen
– virityksen
– kalibroinnit

4. Raportoimme
– puutteet ja ongelmakohdat
– laitoksen, järjestelmän ja kenttälaitteiden toiminnan
– teknologia- ja kehitystarpeet

5. Ongelmien ratkaiseminen ja selvittäminen
Pyrimme ratkaisemaan ongelmat ja korjaamaan löydetyt puutteet tai viat parhaalla mahdollisella tavalla.

Nämä testit ovat tärkeitä ja pakollisia: niiden avulla varmistetaan, että kokonaisuus on turvallinen eikä aiheuta vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Hyödyt

Huolellisella valvonnalla, tarkastuksella ja koestuksella hallitaan kokonaisuuksien laatua, toimivuutta ja turvallisuutta.

Tietoa

Palvelumme avulla vältytään virheiltä ja ongelmatilanteita, nopeutetaan hankkeen läpimenoa ja saavutetaan laatutavoitteita. Palvelulla varmistetaan, että kokonaisuus on onnistunut ja turvallinen eikä aiheuta vahinkoa ihmisille tai ympäristölle.